Brief aan de politieke partijen Gemeente Vught

Op 21 december 2017, hebben wij de presentatie van Bureau Lubbers mogen bijwonen tijdens een raadsinformatiebijeenkomst in het Raadhuis. Tijdens deze presentatie werd getoond hoe er door bureau Lubbers invulling is gegeven, aan de opdracht van het Gemeentebestuur, om de eerste 50 woningen te bouwen van de in totaal geplande 119 op het Isabellaveld. Hoewel het bestemmingsplan ruimte geeft voor totaal 220 woningen, heeft de Gemeenteraad middels raadsbesluit besloten dat het bij deze 119 woningen dient te blijven. Gezien de woningdichtheid in aanliggende wijken en karakter van de te bouwen wijk als Poort van Vught, is dit een besluit waar wij als omwonenden positief tegenover staan.
Tijdens de raadsbijeenkomst is door omwonenden de vraag gesteld, of de te bouwen 119 woningen zich zullen beperken tot de witte vlakken in onderstaande linker schets. Hier is tijdens deze bijeenkomst door Dhr. Peter Lubbers bevestigend op geantwoord en de algemene consensus leek te zijn, dat dit ook het best passende model voor het Isabellaveld zou zijn. Hiermee zouden de twee tijdelijke stroken op langere termijn dus een definitief karakter kunnen krijgen, wat voor draagvlak heeft gezorgd onder omwonenden.
Echter tijdens het eerst opvolgende ambtelijk overleg, op 15 januari jongstleden, heeft het echter onze verbazing geschetst, dat dit positieve beeld bijgesteld dient te worden. Zowel bureau Lubbers als ambtenaar van de Gemeente Vught Lisette Thijssen hebben aangegeven dat het in de toekomst waarschijnlijk gaat zijn, dat de grijze vlakken alsnog bebouwd gaan worden. Hun telraam, vindt u bovenstaand rechts. U kunt wellicht begrijpen, dat met dit bericht het draagvlak wat was ontstaan tijdens de Raadsinformatie bijeenkomst, als sneeuw voor de zon verdween. Tijdens een telefonisch overleg met wethouder Pennings over de ontstane verwarring, zijn we door hem terugverwezen naar u, politieke partijen en leden van de Gemeenteraad van Vught.
Als bewoners van de Kampdijklaan, zien wij graag het beeld wat is ons geschetst tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst 21 december 2017 bevestigd en de strook achter onze huizen definitief vrij gepland. Omdat het plafond door u reeds op 119 is gesteld, is hier slechts een duidelijke opdracht voor doorkijk tot 119 woningen aan Bureau Lubbers voor nodig en bij voorkeur een definitieve aanpassing van het bestemmingsplan. Zeker dit eerste hoeft slechts minimale financiƫle impact te hebben. Als werkgroep Isabellaveld, de spreekbuis van bewoners van de Kampdijklaan, krijgen wij van laangenoten regelmatig de vraag wat de standpunten van de verschillende politici zijn. Wij willen hierop, zeker gezien de komende verkiezingen, een goed beeld kunnen schetsen en willen u dan dus ook als voorzitter van uw partij vragen wat het standpunt ten aanzien van het Isabellaveld in uw verkiezingsprogramma 2018 zal zijn. Mogen wij van u dit standpunt schriftelijk ontvangen opdat wij onze buurtgenoten optimaal kunnen informeren?
Wij denken als omwonenden, zoals ook verzocht door het ambtelijk apparaat, graag mee over de invulling van de tijdelijke strook natuur. Te denken valt bijvoorbeeld aan duurzame en ecologisch verantwoorde projecten, waar wij samen met elkaar een waardige ingang naar onze prachtige Gemeente mee opzetten. Het heeft echter pas zin deze invulling te geven, zodra er zicht is op een definitievere beschikbaarheid van deze strook achter de Kampdijklaan.
Verder willen wij u, de Gemeenteraad van Vught, nogmaals verzoeken om te overwegen een bestemmingsplanwijziging door te voeren zodat de nu als tijdelijke stroken gedefinieerde natuur als definitief te bestempelen. Dit moet onzes inziens goed passen in de wil van de politiek om 119 woningen te bouwen en zal zorgen voor draagvlak onder alle omwonenden voor het te bouwen project.
Met vriendelijke groet,
Namens de bewoners van de Kampdijklaan grenzend aan het Isabellaveld,