Standpunten Politieke Partijen Vught ten aanzien van Isabellaveld

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van ons aan de verschillende politieke partijen in Vught, hebben wij de volgende reacties mogen ontvangen:

CDA

Beste bewoners van de Kampdijklaan,

Hierbij ons standpunt over het Isabellaveld.

Hoewel het bestemmingsplan ruimte biedt voor in totaal 220 woningen, heeft de gemeenteraad met een raadsbesluit besloten om het aantal woningen terug te brengen naar 119 stuks. Wat het CDA betreft blijft het bij dit aantal. Er ligt nu een plan voor de eerste 53 woningen waarbij de strook achter de Kampdijklaan als tijdelijke natuur wordt ingericht.

Wij begrijpen dat de bewoners van de Kampdijklaan deze strook als overgang naar de nieuwe wijk graag als groen behouden zien blijven. Ook het CDA ziet deze strook (met oog op biodiversiteit) als een goede bijdrage om het kwaliteitsniveau van de omgeving te verhogen.

Wanneer in de toekomst blijkt dat deze strook niet strikt noodzakelijk is om een deel van de resterende 69 woningen te bouwen kan dit wat het CDA betreft een definitief karakter krijgen.

Gezien alle infrastructurele ontwikkelingen in Vught is het ons inziens nog maar de vraag of en wanneer de rest van het Isabellaveld bebouwd zal worden. Dit is ook mede afhankelijk van de woningbehoefte in de toekomst.

Het CDA zal te zijner tijd een zorgvuldige afweging maken waarin alle belangen goed afgewogen worden. Hierover komen en blijven wij graag met de bewoners van de Kampdijklaan in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Vos, CDA Vught

VVD

Geachte heren,Allereerst excuses voor mijn late antwoord, deze mail was er doorheen geglipt blijkbaar. Maar om u alsnog antwoord te geven op uw vraag, het volgende staat letterlijk in ons verkiezingsprogramma: “Het grote aantal toegestane woningen in het bestaande bestemmingsplan Isabellaveld, wordt niet gebouwd om de leefbaarheid en speelgelegenheid te waarborgen”.
 De VVD steunt de plannen die er nu liggen, de 53 woningen en het open houden van de strook tussen uw huizen en die nieuwe woningen. Verdere plannen laten nog jaren op zich wachten, en moeten tegen die tijd op hun merites beoordeeld worden.
Met vriendelijke groet,
Mark du Maine

PvDA – Groen Links

In ons verkiezingsprogramma zijn de volgende ambities opgenomen over bouwen en wonen:

  • Meer betaalbaar bouwen; betaalbare en middeldure huur- en koop.
  • Tot 2030 minimaal 1.000 woningen toevoegen binnen de bebouwde kom (PvdA-GroenLinks wil niet bouwen in het buitengebied).
  • Meer ruimte voor omwonenden om plannen mee te ontwikkelen binnen vastgestelde kaders van de gemeente.
  • Een hogere duurzame ambitie met energieneutrale en gasloze woningen.

Eerder heeft PvdA-GroenLinks voor het bestemmingsplan voor het Isabellaveld gestemd. Daarbij beschouwden we dit terrein niet als een losse ‘postzegel’, maar als onderdeel van de ontwikkeling van het gehele Stadhouderspark. Toen is gekozen voor verdichting richting het spoor. Vrijstaande en tweekappers aan de rand van de Vughtse Heide en een woonwijk met sociale huurwoningen in Stadhouderspark fase 2 (Isabellaveld).PvdA-GroenLinks heeft tegen het terugbrengen van het aantal woningen van 220 naar 119 gestemd.PvdA-GroenLinks heeft tegen de verdeling met meer duurdere en minder sociale woningen gestemd.Tijdens het bezoek van een delegatie van uw straat aan onze fractie, hebben we aangegeven dat wij andere keuzes maken dan de huidige coalitie. Maar ook dat het onlogisch is om een woonwijk met 119 woningen te bouwen op basis van een bestemmingsplan voor 220 woningen. Wij staan daarom niet afwijzend tegen een nieuw bestemmingsplan dat wordt opgesteld met de buurt.De verdere ontwikkeling van het Isabellaveld zal vermoedelijk pas plaatsvinden als het spoor gereed is over 8 jaar. PvdA-GroenLinks is bereid om in de tussentijd een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Om de ingeplande aantal woningen te bereiken, kan het zijn dat daarvoor ook aan de achterzijde van de woningen aan de Kampdijklaan gebouwd wordt. Destijds zijn de bewoners ook afgekocht voor planschade.Vanzelfsprekend staan we altijd open voor een gesprek over ons standpunt.

Gemeentebelangen

Gemeentebelangen (GB) is altijd een groot tegenstander geweest van de woningbouwontwikkeling voor de locatie Isabellaveld zoals door het toenmalige college (van PvdA/GroenLinks, CDA en de SP) was besloten. Het bouwen van 245 woningen, later wat bijgesteld naar 220 woningen. Voor GB compleet onbegrijpelijk.Dit onzinnige bouwplan was in 2010 de reden voor Guus van Woesik (onze huidige lijsttrekker) om vanuit de buurtvereniging SPWN actief te worden in de Vughtse politiek en sloot zich aan bij GB.Met succes heeft GB er als speerpunt in 2010 voor gezorgd dat het aantal woningen teruggebracht werd naar het huidige aantal van 119. Daarna is het bouwplan in de ijskast gezet in afwachting van de ontwikkelingen met het spoor.GB kan zich goed vinden in de nu voorgestelde ontwikkeling van 53 woningen.Verdere invulling van het plan en de bouw van de overige woningen zal pas vorm krijgen na 2026.Wij gaan er van uit dat deze woningen in te passen zijn binnen het huidige bestemmingsplan zonder dat eventuele tijdelijke natuur moet verdwijnen. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid van de bouw van andere woonvormen zoals Tiny House en woningen op basis van collectief opdrachtgeverschap CPO.De Raad van State heeft op 11 november 2009 de bezwaren tegen de woningbouwplannen voor dit gebied afgewezen en daarmee het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.GB wil het vigerende bestemmingsplan niet aanpassen. Met als reden:  bij het aanpassen van het bestemmingsplan zal de nieuw te ontwikkelen woonwijk rekening moeten houden met de uitbreiding van het spoor (PHS). Dat is nu omgekeerd. ProRail moet nu rekening houden met de regels van het vigerende bestemmingsplan. Alle maateregelen die nodig zijn om te voldoen aan de normen voor geluidsoverlast/trillingen e.d., moeten nu eerst aan de bron worden genomen, dus aan het spoor.

D’66

D66 ondersteunt het plan dat er nu 53 van 119 geplande woningen gerealiseerd gaan worden op het Isabellaveld. We willen er zeker geen 220 woningen en dat willen we bij een herziening van het bestemmingsplan vast laten leggen. D66 is voor groene, gezonde woonwijken en wil dat ook de toekomstige wijk groen en klimaatvriendelijke wordt ingericht. Nu is voorzien in een brede mogelijk tijdelijk groenstrook achter de huizen aan de kampdijklaan. Hoe de definitieve inrichting van de woonwijk wordt is van latere orde.

We nodigen u van harte uit voor een gesprek in onze campagnewinkel aan de Kerkstraat 15 op zondag 18 maart a.s. Om 10.30 uur staat de koffie voor u klaar! Wij horen graag of u van deze uitnodiging gebruik maakt.

SP

In uw mail van wo 24-1-2018 20:49 brengt u onder andere het volgende naar voren.

‘Tijdens de raadsbijeenkomst is door omwonenden de vraag gesteld, of de te bouwen 119 woningen zich zullen beperken tot de witte vlakken in onderstaande linker schets. Hier is tijdens deze bijeenkomst door Dhr. Peter Lubbers bevestigend op geantwoord en de algemene consensus leek te zijn, dat dit ook het best passende model voor het Isabellaveld zou zijn. Hiermee zouden de twee tijdelijke stroken op langere termijn dus een definitief karakter kunnen krijgen, wat voor draagvlak heeft gezorgd onder omwonenden. Echter tijdens het eerst opvolgende ambtelijk overleg, op 15 januari jongstleden, heeft het echter onze verbazing geschetst, dat dit positieve beeld bijgesteld dient te worden. Zowel bureau Lubbers als ambtenaar van de Gemeente Vught Lisette Thijssen hebben aangegeven dat het in de toekomst waarschijnlijk gaat zijn, dat de grijze vlakken alsnog bebouwd gaan worden.

Verder willen wij u, de Gemeenteraad van Vught, nogmaals verzoeken om te overwegen een bestemmingsplanwijziging door te voeren zodat de nu als tijdelijke stroken gedefinieerde natuur als definitief te bestempelen. Dit moet onzes inziens goed passen in de wil van de politiek om 119 woningen te bouwen en zal zorgen voor draagvlak onder alle omwonenden voor het te bouwen project’.

Naar aanleiding hiervan stelt de SP-fractie zich op het volgende standpunt. Opvallend in het Vughtse bouwbeleid van het afgelopen decennia is het woekeren met bouwgrond, waardoor woonwijken in Vught steeds meer zijn gaan lijken op volgepropte ophoklocaties.

SP is voorstander van het behoud en stimuleren van een groen Vught en sluit zich aan bij de wens van de omwonenden van de Kampdijklaan om het groene beeld en imago van deze Vughste wijk te behouden bij de bebouwing van het Isabellaveld. Daarbij overigens aantekenend dat er ook een substantieel contingent aan sociale huur en koop wordt gebouwd voor starters en ouderen.