Standpunten Politieke Partijen

Hieronder zijn de standpunten uit 2018 en 2020 te vinden ten aanzien van het Isabellaplan:

Partij

2018

2020 (reactie Isabellaplan)

     

Hoewel het bestemmingsplan ruimte biedt voor in totaal 220 woningen, heeft de gemeenteraad met een raadsbesluit besloten om het aantal woningen terug te brengen naar 119 stuks. Wat het CDA betreft blijft het bij dit aantal. Er ligt nu een plan voor de eerste 53 woningen waarbij de strook achter de Kampdijklaan als tijdelijke natuur wordt ingericht. Wij begrijpen dat de bewoners van de Kampdijklaan deze strook als overgang naar de nieuwe wijk graag als groen behouden zien blijven. Ook het CDA ziet deze strook (met oog op biodiversiteit) als een goede bijdrage om het kwaliteitsniveau van de omgeving te verhogen. Wanneer in de toekomst blijkt dat deze strook niet strikt noodzakelijk is om een deel van de resterende 69 woningen te bouwen kan dit wat het CDA betreft een definitief karakter krijgen. Gezien alle infrastructurele ontwikkelingen in Vught is het ons inziens nog maar de vraag of en wanneer de rest van het Isabellaveld bebouwd zal worden. Dit is ook mede afhankelijk van de woningbehoefte in de toekomst.

Het CDA zal te zijner tijd een zorgvuldige afweging maken waarin alle belangen goed afgewogen worden. Hierover komen en blijven wij graag met de bewoners van de Kampdijklaan in gesprek.

Zeer verfrissend dat een groep bewoners, waarvan een groot deel nog niet zo lang in Vught woont, zich wil inzetten voor de directe leefomgeving. Dat is waar wij heel erg blij van worden en ik hoop dat jullie een voorbeeld en inspiratie zijn voor vele anderen in Vught,  Cromvoirt en straks ook Helvoirt. 

Ook goed dat jullie de verbinding hebben gezocht tussen de nieuwkomers van het Isabellaveld enerzijds en de ‘ oude’ bewoners aan de Kampdijklaan. En de woningcorporatie ook erbij hebben betrokken, dat verdient zeker lof!  Het standpunt van het CDA is niet heel veel veranderd ten opzichte van de vorige keer. In gesprek met de buurt vinden wij dat dit gebied verder ingericht en ontwikkeld moet worden, iets waar wij al jaren voor pleiten.

Wel is het zo dat Vught weinig locaties heeft waar (betaalbare) woningen gebouwd kunnen worden, dus ik wil er wel voor pleiten om te kijken of de rij met appartementen 1 laag hoger kan worden. Mogelijk kunnen hier een paar extra sociale huurwoningen komen of sociale koop. Ik weet dat de Charlotte van Beuningenstichting hier graag toe bereid is, maar zij vinden draagvlak in de wijk het allerbelangrijkst. De extra ruimte voor parkeerplaatsen die nodig is kan mogelijk gevonden worden door half verdiept te parkeren of een extra parkeerstrook aan de spoorzijde aan te leggen. 

Hiermee worden er wel een aantal extra woningen toegevoegd (mogelijk kom je dan boven de genoemde 119 uit) terwijl het karakter en de opzet van de wijk intact kan blijven.  Verder zijn wij blij dat jullie uitgaan van kleinere, duurzame woningen. Dit is iets waar wij ook al jaren voor pleiten, om op deze manier de woningen ook in het betaalbare en middeldure segment te houden. 

Verder wil ik ervoor pleiten om te kijken of er in de toekomst misschien op een kleinschalige manier een gebouw voor een bijzondere doelgroep bij kan komen in de wijk, om die zo ook een plek te geven in deze gemêleerde buurt.  Dit zou bijvoorbeeld kunnen ergens in de groenstrook tussen de Kampdijklaan en het Isabellaveld of tussen het appartementenblok en het verzetsheldenpark. Wij hopen dat er binnen de groenstrook een kwetsbare groep kan worden gehuisvest. Als alternatief zouden er voorlopig wat tiny houses geplaatst kunnen worden. 

Zoals je zult begrijpen zijn wij blij met de extra toegevoegde betaalbare woningen in de plannen. Een aandachtspunt is verder wel de vormgeving van de aansluiting op de Postweg, vooral om een veilige oversteek te creëren voor fietsers en voetgangers. 

Maar vooral wil ik jullie complimenteren met dit mooie plan, en hoe jullie te werk zijn gegaan. Dat verdient alle waardering!

Wij steunen jullie graag bij de verdere ontwikkeling en invulling hiervan.

Het volgende staat letterlijk in ons verkiezingsprogramma: “Het grote aantal toegestane woningen in het bestaande bestemmingsplan Isabellaveld, wordt niet gebouwd om de leefbaarheid en speelgelegenheid te waarborgen”.

De VVD steunt de plannen die er nu liggen, de 53 woningen en het open houden van de strook tussen uw huizen en die nieuwe woningen. Verdere plannen laten nog jaren op zich wachten, en moeten tegen die tijd op hun merites beoordeeld worden.

Allereerst de complimenten voor het plan én de constructieve aanpak die eruit blijkt. Het is goed doordacht, leefbaar en heeft draagvlak. Het is prijzenswaardig dat jullie alle fracties afgaan, en ook vragen om feedback. Wij hebben deze positieve grondhouding als uiterst prettig ervaren.

Inhoudelijk kan de VVD zich vinden in de gestelde uitgangspunten en wil, zoals ook gesteld is in de raadsvergadering van 11 juni, samen met de omwonenden komen tot een mooie invulling van het Isabellaveld waarmee iedereen tevreden kan zijn. Dat betekent dat er na de 53 woningen die inmiddels gebouwd zijn, er wat ons betreft nog ruimte is voor 66 andere. Dit kan natuurlijk 70 worden, of op 60 blijven steken, maar het moge duidelijk zijn dat de VVD er niet de honderden woningen wil realiseren die er volgens het bestemmingsplan wel mogelijk zijn.

De VVD begrijpt de wens van de omwonenden om de omgeving groen te houden. Natuurlijk is grondexploitatie een belangrijke bron van inkomsten voor de Gemeente Vught, Cromvoirt en Helvoirt. In het verleden is met bewoners gesproken over mogelijk aankoop door eigenaren van grond aan belendende percelen. De VVD is nog steeds een voorstander van het optimaal benutten van beschikbare ruimte op een dergelijke manier.

In ons verkiezingsprogramma zijn de volgende ambities opgenomen over bouwen en wonen:

  • Meer betaalbaar bouwen; betaalbare en middeldure huur- en koop.
  • Tot 2030 minimaal 1.000 woningen toevoegen binnen de bebouwde kom (PvdA-GroenLinks wil niet bouwen in het buitengebied).
  • Meer ruimte voor omwonenden om plannen mee te ontwikkelen binnen vastgestelde kaders van de gemeente.
  • Een hogere duurzame ambitie met energieneutrale en gasloze woningen.

Eerder heeft PvdA-GroenLinks voor het bestemmingsplan voor het Isabellaveld gestemd. Daarbij beschouwden we dit terrein niet als een losse ‘postzegel’, maar als onderdeel van de ontwikkeling van het gehele Stadhouderspark. Toen is gekozen voor verdichting richting het spoor. Vrijstaande en tweekappers aan de rand van de Vughtse Heide en een woonwijk met sociale huurwoningen in Stadhouderspark fase 2 (Isabellaveld).PvdA-GroenLinks heeft tegen het terugbrengen van het aantal woningen van 220 naar 119 gestemd.PvdA-GroenLinks heeft tegen de verdeling met meer duurdere en minder sociale woningen gestemd.Tijdens het bezoek van een delegatie van uw straat aan onze fractie, hebben we aangegeven dat wij andere keuzes maken dan de huidige coalitie. Maar ook dat het onlogisch is om een woonwijk met 119 woningen te bouwen op basis van een bestemmingsplan voor 220 woningen. Wij staan daarom niet afwijzend tegen een nieuw bestemmingsplan dat wordt opgesteld met de buurt.De verdere ontwikkeling van het Isabellaveld zal vermoedelijk pas plaatsvinden als het spoor gereed is over 8 jaar. PvdA-GroenLinks is bereid om in de tussentijd een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Om de ingeplande aantal woningen te bereiken, kan het zijn dat daarvoor ook aan de achterzijde van de woningen aan de Kampdijklaan gebouwd wordt. Destijds zijn de bewoners ook afgekocht voor planschade.Vanzelfsprekend staan we altijd open voor een gesprek over ons standpunt.

De reactie valt uiteen in een paar punten.

De kwaliteit van het gemaakte plan. Zoals al gezegd in de digitale bijeenkomst: PvdA-GroenLinks is positief verrast door de aangeboden kwaliteit. Vele aspecten komen aan de orde en het uitgangspunt is helder. Daarenboven is de presentatie professioneel en bundelen jullie de wensen van de nieuwe bewoners in de wijk en de bewoners die al langer naast het Isabellaveld wonen op een krachtige wijze. Mooi om te zien hoe de verantwoordelijkheid wordt genomen voor de leefbaarheid van een nieuwe wijk! 

De wijze waarop het plan tot stand gekomen is heeft niet de voorkeur van PvdA-GroenLinks. Dat is geen verwijt aan de bewoners maar meer een kritiekpunt voor de gemeentelijke organisatie. De ontwikkeling op deze wijze geheel aan de gemeente zelf voorbij laten gaan brengt de gemeente bijna als vanzelf in de positie om later weer tegen delen van een als definitief gepresenteerd plan in te gaan. Daarmee staan de gemeente en de initiatiefnemers vanaf het begin op achterstand. PvdA-GroenLinks is voorstander van het stellen van duidelijke kaders door de raad om vervolgens samen de ontwikkeling vorm te geven.

In het plan wordt aangegeven dat de woningnood in Nederland en in Vught groot is. PvdA-GroenLinks deelt die opvatting en juist vanuit die overtuiging vinden wij dat vooral in het betaalbare segment in Vught nog veel stappen te zetten zijn in de komende raadsperiode. De recent uitgebrachte notitie van het College over de woonbehoefte in Vught onderstreept nog eens de noodzaak daarvan. Dat betekent voor de verdere ontwikkeling Isabellaveld dat voor PvdA-GroenLinks het getal van 119 woningen dat eerder is genoemd niet in beton gegoten is.

Wij waarderen het bijzonder dat de bewoners naar aanleiding van de reacties in de eerste ronde mogelijkheden zien om een 15-tal betaalbare woningen toe te voegen. Afhankelijk van een afweging met andere locaties in Vught zal PvdA-GroenLinks in de komende raadsperiode tot een nadere standpuntbepaling komen of met deze aanvulling er in totaal voldoende betaalbare woningen/appartementen in Vught gebouwd kunnen worden. Daarbij stellen we een voortdurend goed contact met de bewoners zoals we dat de afgelopen maanden hebben gehad bijzonder op prijs. 

Alles overziend komen we tot de volgende afronding.

PvdA-GroenLinks wil graag dat de bebouwing van het gebied waar mogelijk in de fase van uitvoering komt. Wij ervaren dat een gesprek met de inwoners goed verloopt en hopen dat deze ervaring wederzijds is. Een snelle invulling van het plan  -waar dat in het kader van PHS mogelijk is- met een  bepaalde verdichting in een finale afweging met de woonbehoefte-invulling in Vught in de komende 5 jaar heeft daarbij onze voorkeur waarbij we bij onze standpuntbepaling graag het goede contact met de (huidige en toekomstige) bewoners van het Isabellaveld blijven continueren. 

Gemeentebelangen (GB) is altijd een groot tegenstander geweest van de woningbouwontwikkeling voor de locatie Isabellaveld zoals door het toenmalige college (van PvdA/GroenLinks, CDA en de SP) was besloten. Het bouwen van 245 woningen, later wat bijgesteld naar 220 woningen. Voor GB compleet onbegrijpelijk.Dit onzinnige bouwplan was in 2010 de reden voor Guus van Woesik (onze huidige lijsttrekker) om vanuit de buurtvereniging SPWN actief te worden in de Vughtse politiek en sloot zich aan bij GB.Met succes heeft GB er als speerpunt in 2010 voor gezorgd dat het aantal woningen teruggebracht werd naar het huidige aantal van 119. Daarna is het bouwplan in de ijskast gezet in afwachting van de ontwikkelingen met het spoor.GB kan zich goed vinden in de nu voorgestelde ontwikkeling van 53 woningen.Verdere invulling van het plan en de bouw van de overige woningen zal pas vorm krijgen na 2026.Wij gaan er van uit dat deze woningen in te passen zijn binnen het huidige bestemmingsplan zonder dat eventuele tijdelijke natuur moet verdwijnen. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid van de bouw van andere woonvormen zoals Tiny House en woningen op basis van collectief opdrachtgeverschap CPO.De Raad van State heeft op 11 november 2009 de bezwaren tegen de woningbouwplannen voor dit gebied afgewezen en daarmee het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.GB wil het vigerende bestemmingsplan niet aanpassen. Met als reden:  bij het aanpassen van het bestemmingsplan zal de nieuw te ontwikkelen woonwijk rekening moeten houden met de uitbreiding van het spoor (PHS). Dat is nu omgekeerd. ProRail moet nu rekening houden met de regels van het vigerende bestemmingsplan. Alle maateregelen die nodig zijn om te voldoen aan de normen voor geluidsoverlast/trillingen e.d., moeten nu eerst aan de bron worden genomen, dus aan het spoor.

De fractie van Gemeentebelangen zou de bewonersgroep graag mee willen geven eveneens alternatieven voor de strook groen aan te dragen, zodat de raad dat mee kan wegen. De ontwikkeling van woningbouw aan de spoorzijde  speelt pas rond 2030 (of later) en het is niet wenselijk zo lang te wachten met het ontwikkelen van deze locatie. Het realiseren van (betaalbare) woningen is eerder noodzakelijk en uiteraard zijn er ook gelden nodig voor de uitgaven aan het spoor, de N65, maar ook huisvesting van scholen en niet in de laatste plaats, de gevolgen van de coronacrisis.

 Het besluit is uiteraard aan de nieuwe raad zodra de verdere invulling van het terrein wordt voorgelegd. Een dergelijk en gedragen voorstel zal zeker serieus genomen worden.

D66 ondersteunt het plan dat er nu 53 van 119 geplande woningen gerealiseerd gaan worden op het Isabellaveld. We willen er zeker geen 220 woningen en dat willen we bij een herziening van het bestemmingsplan vast laten leggen. D66 is voor groene, gezonde woonwijken en wil dat ook de toekomstige wijk groen en klimaatvriendelijke wordt ingericht. Nu is voorzien in een brede mogelijk tijdelijk groenstrook achter de huizen aan de kampdijklaan. Hoe de definitieve inrichting van de woonwijk wordt is van latere orde.

D66 is voor groene, gezonde woonwijken en wil dat dan ook dat het Isabellaveld groen en klimaatvriendelijke wordt ingericht. Daaraan voldoet het plan dat De Poort van Vught op eigen initiatief heeft uitgewerkt. Onze complimenten voor het vele werk dat daarin gestoken is. Er wordt een wijk voorgesteld waar het voor ieder goed wonen is. De wijk wordt aan een kant begrensd door het spoor. D66 wil dat er bij de inrichting van de wijk voor wordt gezorgd dat de bewoners aan de kant van het spoor geen overlast ervaren van geluid en trillingen.

D66 wil dat in de toekomst bewoners altijd vroeg bij ontwikkelingen in hun wijk worden betrokken zodat hun inbreng kan worden verwerkt in de plannen. We waarderen het zeer dat de buurt zelf initiatief heeft genomen nadat de gemeente al veel jaren niet of nauwelijks thuis heeft gegeven om in gesprek te komen over de toekomstige inrichting van de wijk. Zelfs de tijdelijke inrichting van een sobere groenstrook bleek voor het college van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks lastig: na uitgebreide afstemming met de wijk lag er een te duur plan waar de bewoners niet om hadden gevraagd.

Voor D66 is dit plan een mooie opmaat naar de toekomstige inrichting van het Isabellaveld. Wij zien als start om met de buurt in gesprek te gaan. De gemeente kan en mag dit plan niet ongemotiveerd naast zich neerleggen. D66 zal er vanuit de gemeenteraad op toezien dat de bewoners ook in het verdere verloop van het traject tot ontwikkeling van de wijk worden betrokken.

Opvallend in het Vughtse bouwbeleid van het afgelopen decennia is het woekeren met bouwgrond, waardoor woonwijken in Vught steeds meer zijn gaan lijken op volgepropte ophoklocaties.

SP is voorstander van het behoud en stimuleren van een groen Vught en sluit zich aan bij de wens van de omwonenden van de Kampdijklaan om het groene beeld en imago van deze Vughste wijk te behouden bij de bebouwing van het Isabellaveld. Daarbij overigens aantekenend dat er ook een substantieel contingent aan sociale huur en koop wordt gebouwd voor starters en ouderen.

De SP is voorstander van het bouwen van voldoende huizen bouwen voor mensen met een minder grote portemonnee. Zodoende zou de SP graag willen zien dat er nogmaals wordt gekeken naar de verdeling van “huis-klasses” binnen het Isabellaveld (i.e. is de huidige verdeling van 40-40-20 een redelijke en billijke verdeling van woningen die aansluit op de vraag vanuit de samenleving). In het verlengde van deze actie zou de SP overigens tevens graag een revaluatie willen zien van het concept “betaalbare woning”. Zodoende is de SP voorstander dat een significant gedeelte aan sociale huur en koop wordt gebouwd voor starters en ouderen, die dan ook daadwerkelijk betaalbaar zullen zijn voor deze doelgroepen. 40% lijkt me een uitstekend percentage om voor deze doelgroep te gaan bouwen.

Daarop volgend mag er wederom kritisch gekeken worden wat voor voorzieningen in wijk of buurt er getroffen kunnen worden binnen het “nieuwe” Isabellaveld (e.g. wijkzorgpunt, benodigdheden voor straatspeeldagen en “groene” speeltuinen). Die vervolgens hand in hand lopen met natuurinclusieve mogelijkheden. We willen dat de woningen zo klimaatneutraal mogelijk worden. Doormiddel van klimaatvriendelijke maatregelen (e.g. hoogstaande isolatie, daken zoeken voor zonnecollectoren en extra bomen planten) in dit project in te passen.